سال نو,نوروز

نوروز

بر رخ سرخ گل از ژاله نمی می‌آید

می‌وزد بادی و باران کمی می‌آید

خانه پرداخت دی و خیمه برافراشت بهار

مفلسی می‌رود و محتشمی می‌آید

سال نو,نوروز,سال نو