شعر

سال نو,نوروز
عشق پریشان است
پروردگار حکایت می کند
به چادر نیازی ندارم
نکشتن
قدرت  ناتوانان
ایران
>