به چادر نیازی ندارم

به چادر نیازی ندارم

می رقصم
تو راهنمای منی
روحم تنفس می کند
ما می رقصیم
البالی چادرهایی که راه را بر ما بسته اند
میان تو ومن چادرهایی بیشما ر
ولی میان من و تو چادری نیست
با تو میرقصم
تو راهنمای منی
می گریم
مرا می نگری
با تو می رقصم
با تونجوا می کنم
با تو می خندم
با تو می گریم
به چادر نیازی ندارم
خود از تو پنهان ندارم

به چادر نیازی ندارم
Acrylic on canvas 60 x 80 cm
دانلود مقاله: