پنجره

OLAP ابعاد,الگوریتم,انبار داده
افسانه,ایران,بالزاک
ایران,خودزنی,رفاه
آریستات,آل احمد,آنارشی فرهنگی
یوفه یعنی بدل!
Superior Power,اَبَرْگَرْها,جهان برین
آسیای باختری,استوره شناسی,خاورمیانه
اَبَر٘گَر,ایزدان,پیروز
بَرنِگری,پزشک,پسر خدا
استوره,اولدوز,بیدادی
>