پرسش

پرسش

میان موسیو و آقا چه فرق است

که او بر ساحل، این در دجله غرق است؟

ایرج میرزا

پرسش
پرسش
 • برخی نکته های کلان در چرایی فرجام محمد رضا شاه پهلوی:
  – بن بست بی کم و کاست سیاسی درون کشور، به گونه ای که در سالهای پایانی هیچ نیروی سیاسی متشکلی با وی همراه نبود، دست تنها مانده بود. راهکاری که خود در پیش نهاد، تک حزبی کردن کشور بود که پیامی آشکار در بر داشت؛ راهی برای میانداری و مشارکت سیاسی نیست. سناتور انتصابی قاسم لاجوردی از پیشگامان صنعت کشور و نخستین سناتور از بخش خصوصی در نخستین سخنرانی خود در سنا گفت؛ بخش خصوصی هم به تریبون خاص خود نیاز دارد.
  – برخی حرکات پوپولیستی که به روشنی بازخوردی واژگونهء آنچه آرزو شده بود در پی آورد؛
  * آنچه که نام مبارزه با گرانفروشی بر آن نهاده شد که گرانفروشی نه، تورم برآمده از هزینه کرد گشاده دستانه دولت بود. همهء کسب و کارهای بزرگ و کوچک از این طرح زخم خوردند:
  از تبعید کارآفرینی سرآمد، وهابزاده، تا جریمه و بستن دکان مختصر فروشندهء لوازم دوچرخه.
  * طرح سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه ها. این طرح نه تنها کارشناسی نشده بود که حتی پیشاپیش با صاحبان این صنایع هم رایزنی نشده بود.
  بیش از این است، اکنون به همین بسنده می کنیم.
  دستاوردهای مثبت دوران او، که برخی یکسره نادیده می گیرند به جای خود، ولی تاریخ برای آموختن همه آن چیزهایی ست که به آن تجربه می گوییم.
  در صحنهء جهانی سخنی دیگراست که بدان خواهیم پرداخت.