ایران

ایران

از عشق سخن گویم
رنج نمایان گردد
از رنج سخن گویم
عشق نمایان گردد
از هر دو سخن گویم
کشور شگفت انگیزم نمایان گردد

spreche ich von der Liebe
erscheint das Leid
spreche ich vom Leid
erscheint die Liebe
spreche ich von beiden
erscheint mein erstaunliches Land

I speak of love
the suffering appear
when I speak of suffering
love appear
if I speak of both
my amazing land appear
(Translation by Mark Klenk)