محمد ناصری فرد

محمد ناصري فرد باستان شناس نقاشی هاي غارها وکوه هاي ایران است؛ وي داراي تحصیلات دکتراي  باستان شناسی هنر با تجربـه حدود 20 سال پژوهش هاي مستمر میدانی درغارها وکوه هاي ایران (با پایـی که مجروح است؛ حـدود 750000 کیلـومتر پیــاده و سـواره به عشق سربلـــندي ایـران عزیز راه ها رفته ؛ مسافتی بیشاز 15 دور به گردکُـره زمین ) و دیگر نقاط جهان می باشد؛ کـه منتج به کسب تجربه و دانش تخصصی مطالعه روي نقوش صخره اي (نقاشی هاي کهن غـارها و کوه هاي ایـران و جهـــان) شــده اســت. وي بــا دیگـــر محافــل علمــی بیــرون از ایــران همکــاري و تعامــل مطالعــاتی داشــته و ایــن امــر ســبب شــده تا سنگ نگاره هاي ایران به دیـگر نقاط جهـان بیشتر معرفی شوند. لازم به ذکـر است کـه نامبرده جــایزه باستان شناسـی Archaeofeed سال 2016 اروپا را برنده شده و یک فعال شناخته شده در خصوص باستان شناسی نقاشی هاي کهن غـارها و کوه هاي ایـ ـران و جهـان است. وي براي نخستین بار در ایران موفق به انتشار مقاله هاي علمی (Iran of Petroglyphs Prehistoric)متعدد در جرایـد، بـیش از 90 مصاحبه ي خبري اختصاصی در ارتباط با هنرهاي صخره اي در ایران، بیرون از ا یران و تألیف شش جلد کتاب در زمینـه هـاي مختلـف شـده است که سه جلد از آنها به نام هاي:

“موزه هاي سنگی “، ” هنرهاي صخره اي ” و نیز کتاب “سنگ نگاره هاي ایران – نمـادهاي اندیشه نگـار”مرتبط با سنگ نگاره هـاي ایـران و جهان است . قسمت هایی از محتواي سریال مستند یازده قسمتی سنگ نگاره هاي تیمره که از شبکه چهار سیما بارها پخـش شـد، مبتنی و برگرفته از کتاب هاي اشاره شده است.

وي بیش از 500 دقیقه پژوهش مستندهاي تلویزیونی هنرهاي صخره اي کهن  (Arts Rock Prehistoric)در داخل و خـارج از ایـران انجـام داده که پژوهش یکیازآنها در جشنواره ي مراکز رادیو تلویزیونی استان ها، در تابسـتان 1387 شیراز دیپلم افتخار گـرفت.

همکاري و پژوهش در ساخت مستند code ibex The )معرفی و چرایی فراوانی نقوش بزکوهی سنگ نگاره هاي ایـران و جهـان و پیوستگی پیام جهانی آنها) در ســال 2017 در عرصه ي جهانی به کـارگردانی Barnea Eran از ایالت کالیفرنیا در امریکا.

موافقت با در خواست همکاري سازمان مرکز باستان شناسی بالتیک و اسکاندیناوي به مدیریت دکتر Grimm Oliver در کشور آلمان در سال ،2017 براي نوشتن کتاب هنرهاي صخره اي دنیا، لازم به ذکر است که معرفی سنگ نگاره هاي ایران و قسمتی از فلات ایران را وي انجـام داد . او در ارتباط با تهیه کتاب راهنماي سفر به ایران و معرفی جاذبه هاي دیدنی ایران، اثر دکتر پیتر کربر Kerber Peter ایـران شـناس آلمـانی، همکاري داشته و صفحاتی از آن کتاب براي نخستین بار، به معرفی سنگ نگاره هاي کهن ایران ( 15000پ. تیمره) به زبان آلمانی اختـصاص داده شد و شماره تماس مستقیم او هم براي علاقه مندان آلمانی در کتاب مذکور آورده شده است.

در کتاب سنگ نگاره هاي ایران- زبان مـشترك جهـانی language Common Universal, Petroglyphs Iranبـراي نخـستین بـار، نقوش سنگ نگاره هاي دیگر نقاط جهان، طرح روي سفالینه هاي ماقبل تاریخ ایران، با نقوش سنگ نگـاره هـاي کهـن نقـاط مختلـف ایـران تطبیق داده شده است.

وي موفق به کـشف بیش از بیـست کتیبه ي خـطـی از هزاره ي دهـم پ.م. تـا دوره ي اسـلامی شده که بـه سـیــر تَطَــور خـط در ایـران معــروف اسـت alphabetic-syllobic-rebus-logogram-ideogram-Pictogram. ریــز آنهــا عبــارت اسـت از : خطــوط تـصویري، اندیشه نگار، پیش ایلامی، ایلامی، پهلوي( هام دبیره و نیم گشته )، کوفی، عربی و فارسی؛ لازم به ذکـر است بـراي اولـین بـار درایـران سـیر تَطَـور خط از تصویري تا الفبایی کشف شده که درکتاب سنگ نگاره هاي ایـران، نمـادهاي اندیشه نگار، گزارشی از آن موجود است.

در سال 1387 جهت مجـموعه ي فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران، بیش از بیـست مـولاژ (تندیس) از سیر پیدایش وتَطَـور خطوط اشاره شـده با همکاري وي و پژوهشکده ي خـط شناسی و مرکز کتیبه شناسی میراث فـرهنگی ایران تهیه شـد.

چرایی فراوانی نقوش بزکوهی سنگ نگاره های کهن و سفالینه های پیش از تاریخ ایران
>