جشن بهمنگان

جشن بهمنگان

خروس سفید

نماد جشن بهمنگان


در ایران، دومین روز از بهمن ماه، جشنی برگزار می‌شد به نام بهمنگان. این جشن برای سپاسگزارى از وَهُومَن که از امشاسپندان دین زرتشتی ست برگزار می‌شد. وهومن/ وهومنه نماد خردمندی و اندیشه نیک است. خروس پرنده ویژه بهمن؛ رنگ سپید، رنگ ویژه و گل یاسمن سپید هم گل ویژه امشاسپند بهمن است.

جشن بهمنگان
دانلود مقاله: