آریایی,استوره,استوره شناسی

زیارتگاه های بختیاری

همانگونه که در پژوهشنگاریِ پیوست یاد شده است هر طایفهء بختیاری زیارتگاهی ویژهء خود داشته خویش را در پناه آن می انگارند. می توان گمان برد که این روالْ پیروی از الگویی کهن است که مردمان باستان برای هر شهر و کوی و برزن خدایی ویژه می داشتند. بازماندهء دگرگون شدهء این باور را در بسیاری جاها در جهان کنونی هم همچنان می توان دید. برای نمونه پاتریک مقدس نگهبان کشور ایرلند و بسیار نمونه های دیگر.


دانلود مقاله: