آیین سوگواری,بختیاری,سروها و بیت ها

آیین های سوگواری در بختیاری / بخش دوم

گورها و گورستانهای بختیاری و آیینهای خاکسپاری در فرهنگ ایشان نشانه های روشنی از باورهای گیاهی ، نیز مادر بودن زمین، سرزمین بختیاری، در بینش ایشان به دست می دهد. همچنانکه در دیگر بخشهای ایران و سرزمینهای پیرامون آن کمابیش همین روش و باورها را می توان باز دید.