بریدن موی سر در سوگواریهای بختیاری

بریدن موی سر در سوگواریهای بختیاری

فرهنگ مو در بینش ایرانی جایگاهی ویژه دارد و رفتار با موی سر، زن و مرد، و رفتار با موی چهره، ریش مردان، بازتاباننده نکته هایی ژرف در جهان بینی ایرانی ست.

اینک نمونه ای بی کم وکاست از فرهنگ مو را به همخوانی می گذاریم.


دانلود مقاله: