آرامگاه‌های هخامنشی,ایران شناسی,بختیاری

زیستْ گورها در فرهنگ ایرانی

چگونه می توان نیرویِ جوانی را بازیافت؟ آیا می توان زیستی از سرِ نو یافت؟

راهکارِ بینشِ استوره ای در این باره چیست؟


دانلود مقاله: