استوره,استوره پسندی,استوره شناسی

استوره پسندی و استوره گرایی

آیا گذشته ها گذشته ؟ !!!

یکی از باورهای استوره ای استوار ایرانیان آن بود که سر هر هزاره، و شاید هر نیم هزاره، گزندی به ایرانشهر/ کشور آریاها می رسد. گمان نگارنده آن است که این باورداشت کهن از آن همهء مردمان هند و اروپایی بوده است. ته مانده این باورداشت را در پایان هزارهء دوم، ۱۹۹۹ به ۲۰۰۰ در سراسر اروپا می شد دید که بسیاری، توفانهای بزرگ آن سال را از این گردش هزاره می پنداشتند!
در نوشته های برجای مانده از روزگار کهن، و به ویژه دورهء ساسانیان، بارها و بارها از گزند ناگزیر و گریزناپذیری که در راه است سخن رفته.
اردشیر بابکان بنیادگذار شاهنشاهی ساسانی در هنگامهء پیروزیهایش، آنگاه که جانشینان تا چندین پشت پس ازخود را اندرز می دهد که چگونه باریکبین و دور اندیش باشند و چگونه کارها را، همهء کارها را، چنان سامان دهند که گزند به شاهی و کشور نرسد، جای جای و در همان هنگام می گوید همهء کارها و دور اندیشیها و ساماندهیها به جای خود، در برابر گزند سرهزاره، بی چاره ای و برونرفتی خواهیم بود.
شاید یکی از پایه های شکست از عربها در بازهء زمانی کوتاه بیست ساله ای از همین باور بود. که ایران ساسانی در گذر چهار سده و اندی دهه دشواریهای بسی بزرگتر را از سر گذرانده بود. همچنانکه زنده یاد مهرداد بهار شکست از مغولان را تا اندازه ای برآمده ازین باور می دانست.
پیش انگارهء/فرض بینش استوره ای باور به سرنوشتی از پیش پرداخته و فرجام ناگزیر است. باورهای استوره ای، همگانی، در ناخودآگاه گروهی* جای گرفته و آن پدیده ای را می سازد که “نمونهء بنیادی” (archetype) می خوانیم. گروه یا ملت، ناخودآگاهانه به راههایی برده می شود که نمی توان آنها را همواره خرد-ورزانه خواند. این که چرا باورهای استوره ای چنین پایدار می ماند، از آن است که استوره و آیینهای برآمده از آن به نیازهای روان – تنی آدمیان پاسخ می دهد.
*Collective Subconscience


نیز نک به:
درباره قیام ژاندارمری خراسان به رهبری کلنل محمدتقی‌خان پسیان/ مهرداد بهار
http://dlib.ical.ir/site/catalogue/322407
ک‍ارن‍ام‍ه‌ اردش‍ی‍ر ب‍اب‍ک‍ان‌
http://ketabnak.com/comment.php?dlid=18969


پژوهشی در اساطیر ایران, مهرداد بهار
http://sabinascoah.com/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C


بندهش بخش ۱۸ «درباره هر گزندی که هزاره هزاره به ایرانشهر می‌رسد»
http://ketabestan4uiran.blogsky.com/…/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9
درباره قیام ژاندارمری خراسان به رهبری کلنل محمدتقی‌خان پسیان – کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
درباره قیام ژاندارمری خراسان به رهبری کلنل محمدتقی‌خان پسیان , درباره قیام ژاندارمری خراسان به رهبری کلنل محمدتقی‌خان…

دانلود مقاله: