استوره,بهبود,پیشرفت

کارکرد استوره

میرچا الیاده:
« اندیشهء انسان برای اندرْیافت یا فهم هستی نیازمند پاسخ است و استوره‌ها، پیش از دریافتن چِبود یا سرشت علم این‌کار را برای بشر انجام می‌دادند».

بر این نکته همچنین باید افزود که:

رؤیاپردازی و آرزواندیشی

بینش استوره ای افزون بر جنبهء کاربردی آن که پاسخ به نیازهای روان – تنی آدمیان هست کاربرد دیگری هم دارد، نگهداری تمدنها از فروریختن و مرگ ! می توان به گونه ای پذیرفت که جایگاه استوره لایه رُزنتال مغز ما ست، یعنی ابزار آرزواندیشی و رؤیا پردازی، اشراق.

تمدنها رؤیاهایی می پردازند برای بهبود، برای پیشرفت، پس می کوشند بدان رؤیاها دست یابند پس در تک و پو هستند یعنی زنده اند.

امروزه بیشتر و بیشتر لایه کُرتکس مغز به کار گرفته می شود به گونه ای که فروید می گوید لایه کُرتکس لایه رُزنتال را فروپوشانده از جنبش بازداشته است. ازینرو چنین می نماید که رؤیاپردازی فرو می میرد، تک و پوی زندگی بیهوده می شود. پایانِ توانِ رؤیا آفرینی آغاز مرگ تمدنها ست.

دانلود مقاله: