خداناشناسی,خشم,کافر

کافر!

برخی ایرانیان هر چند کمتر از چند دهه پیش همچنان می گویند «کُفری» شدم، یعنی خشمگین شدم. چه پیوندی ست میان خشم و خدا ناشناسی؟
در نوشته های دورهء قاجار نشانه ای بسیار روشنتر می توان یافت؛
نزدیک بود کافر شوم، یعنی خشمگین شوم، که در روزنامهء خاطرات اعتماد السلطنه بارها چنین نوشته است.
در اوستا بخش هفتم می گوید: فَرِّ ایرانیِ مزدا آفریده بر می افکند دیو خشم (اَاِشْمَ) را.
این نکته کهنترین گواهی پیوند خشم و خدا ناباوری در بینش ایرانی و خود نشانی ست که چگونه باورها در گذر روزگاران پایدار می مانند.

دانلود مقاله: