استپانوس مقدس,جلفا,خاچکار

بررسی تزئینات هنر خاچکار در معماری کلیسای سنت استپانوس جلفا

کلیسای سنت استپانوس مقدس در شانزده کیلومتری غرب شهرستان جلفا، نزدیک رود ارس در استان
آذربایجان شرقی واقع شده است. این کلیسا یکی از زیباترین و مشهورترین کلیساهای ارمنیان در جهان میباشد که از
نظر تزئینات و هنر معماری از جمله بناهای با ارزش ایران به شمار میرود. با توجه به ابعاد مختلف هنر معماری در این
کلیسا که بیانگر سبک اورارتویی میباشد، سعی شده است در این مقاله با معرفی هنر حجاری خاچکار (چلیپا سنگ)،
به شرح و توصیف این هنر پرداخته و با توجه به ترجمه بعضی از متون حک شده بر روی این آثار به اهمیت تاریخی آن
پرداخته شود. روش تحقیق این مقاله توصیفی– تحلیلی است و با استفاده از دادههای تاریخی، منابع کتابخانهای،
اسناد، سنگ نوشتهها، تصاویر و مشاهدات میدانی گردآوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.