داستان,داستان کوتاه,زبان و ادبیات

کرم نمای و فرود آی…_ خیلی عجیبه، تو همیشه می گی آدم نمی میره، جا به جا می شه !
_ می بینی؟ باید بگی « تو همیشه می گفتی »
– خُب…
—————–
رواقِ منظرِ چشمِ من آشیانۀ تست / کرم نما و فرود آ که خانه خانۀ تست
حافظ

دانلود مقاله: