تفاوت های فرهنگی,روانشناسی,روانشناسی بومی

اصول روانشناسی بومی

هر چند روانشناسی بومی شاخه ای کم و بیش تازه از دانش روانشناسی ست ارجِ آن هر روز بیشتر شناخته می شود، زیرا بازتاب فرهنگ هر جامعه در کُنشها، واکُنشها و اَندرکُنشهایِ ناگزیرِ هموندانِ هر جامعه ویژهء همان جامعه است و جدا از آنِ دیگرِ جامعه ها.مجموعه آثار دکتر سعید پیرمرادی

دانلود مقاله: