بَرنِگری,پزشک,پسر خدا

ارزیابیها / ما و خودمان – علی اصغر حاج سید جوادی

ما و خودمان !
پسر خدا – خدا
اعلامیه دکتر علی اصغر حاج سید جوادی درباره بازگشت آیت الله خمینی به کشور که در پی خواهد آمد نمونه ای است آشکار و روشنگرانه از ماندگاری کهنترین بینشها درباره فرمانروایی؛ بودن تنها یک تن در جایگاه فرمانروایی همه نابسامانیها را به سامان خواهد آورد، همه بدیها را خواهد زدود، کوتاهِ سخن بودنش افزون بخش / (برکت بخش) خواهد بود. به دیگر سخن در چنین بینشی جایی برای ساز و کارهای / (مکانیسم) فرمانروایی به معنی نوین آن پیش بینی نشده است. ساز و کاری برای بَرنِگری / (نظارت) و واپایی / (کنترل).
این بینش شَهخُدایی نامیده شده که بنیاد آن بر بینشی باز هم کهنتر نهاده شده است؛ جادوگر – پزشک قبیله که خودْ اَبَرگَر (Superior Being) هست.
«وقتی امام خمینی بیاید دیگر کسی دروغ نمی‌گوید»
علی‌اصغر حاج سید جوادی، نویسنده و روشنفکر سرشناس و حقوقدان ایرانی که یکی از نخستین کسانی بود که با نوشتن نامه‌هایی سرگشاده به شاه ایران، نافرمانی و پاد اندیشی (مخالفت) با شاه را آشکار کرد، به انگیزهء بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور، نوشتاری شعرگونه را در نشریه خود «جنبش» به تاریخ هفتم بهمن‌ماه چاپ کرد.
در بخشی از نوشته علی‌اصغر حاج سیدجوادی با سَرْنویس (عنوان) «امام می‌آید» آمده است:
«امام می‌آید، با صدای نوح، با طیلسان و تیشه ابراهیم، با عصای موسی، با هیأت صمیمی عیسی و با کتاب محمد و دشت‌های سرخ شقایق را می‌پیماید و خطبه رهایی انسان را فریاد می‌کند. وقتی امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی‌گوید. دیگر کسی به در خانه خود قفل نمی‌زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی‌دهد، مردم برادر هم می‌شوند و نان شادی‌شان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می‌کنند. دیگر صفی وجود نخواهد داشت، صف‌های نان و گوشت، صف‌های نفت و بنزین، صف‌های مالیات، صف‌های نام‌نویسی برای استعمار، و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می‌زند. باید امام بیاید تا حق به جای خودش بنشیند و باطل و خیانت و نفرت در روزگار نماند.»
علی‌اصغر حاج سید جوادی، نویسنده و حقوقدان ایرانی

دانلود مقاله:
  • راستی که حیرت انگیز است دانش آموخته دانشگاهی معتبر چنین دیدی داشته باشد و به بی پروایی تمام آن را نشر دهد!

    • دقیقا”. در واقع آیت الله خمینی بارها از لزوم تأسیس نهادهای نظارتی گفته و نوشته بود، درست برعکس برداشت آقای حاج سید جوادی دربارهء حکومت.