یوفه یعنی بدل!

یوفه یعنی بدل!

یک خانم نویسنده: در نوجوانی، در دفتر خاطرات دوستان می‌نوشتیم:

موسیقیدان مورد علاقه: بتهوون،

آهنگ مورد علاقه: مرا ببوس.


یوفه یعنی بدل!

یوفه یعنی بدل!
دانلود مقاله: