فرهنگ و ماندگاری پدیده های آن

فرهنگ و ماندگاری پدیده های آن

دماغ (بینی) مردان

یکی از نشانه های نژادگی مردان در بینش بختیاریان خمیدگی بینی مردان است،
و چنین می گویند:
نُفتْ٬ نُفتِ نَرْ میشی
noft, noft e nar mishi
بینی، (همچون) بینی میش نر.
در تاریخ فرهنگی ایرانی تنها یک نمونهء همانند برای این دیدگاه شناخته شد:
پارسها نژادگی و زیبایی چهرهء کورش بزرگ را از آن می دانستند که بینی اش خمیده بود.*
سنگ نگاریهای پارسه / تخت جمشید را نیز می توان گواهی بر این نکته گرفت.
زیرا هرجا که خواسته مردان ایرانی را نشان دهد دماغ را خمیده و گوژدار نگاشته است.

*نک به: بریان، پی یر: تاریخ امپراتوری هخامنشیان ، برگردان مهدی سمسار،
تهران، ۱۳۷۷، ص ۴۸۸

فرهنگ و ماندگاری پدیده های آن
فرهنگ و ماندگاری پدیده های آن
فرهنگ و ماندگاری پدیده های آن
دانلود مقاله: