نقاشی,نوآوری,نویسنده‌های مقلد

نوآوری

تخم باطل را از آن می‌کاشتند

کانک آن جان نیست جان پنداشتند

(مولوی)


چون نمی‌خواهم حرف حساب «هیاهو» حساب شود؛ پیش‌تر از نوشته‌ی نویسنده‌های «مقلد» صرفنظر کردم و امروز نمونه‌ کارهای تفلیدی نقاش‌های هموطن را با این سه عکس قدیمی عوض کردم. چون کی ندیده که اکثر نقاش‌های ما هنوز از کار صد سال پیش اروپایی‌ها تقلید می‌کنند؟

نقاشی,نوآوری,نویسنده‌های مقلد
دانلود مقاله: